Upaya Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa Di MTsN 6 Kediri

Nahar, Hendry Firmansyah Riqki Qoirul (2021) Upaya Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Dalam Membina Akhlak Siswa Di MTsN 6 Kediri. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

[img] Text
932135017_prabab.pdf

Download (1MB)
[img] Text
932135017_bab1.pdf

Download (86kB)
[img] Text
932135017_bab2.pdf

Download (190kB)
[img] Text
932135017_bab3.pdf

Download (200kB)
[img] Text
932135017_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (154kB)
[img] Text
932135017_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (104kB)
[img] Text
932135017_bab6.pdf

Download (12kB)
[img] Text
932135017_daftarpustaka.pdf

Download (129kB)
[img] Text
932135017_lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK HENDRY FIRMANSYAH RIQKI QOIRUL NAHAR, Dosen Pembimbing (1) Saifullah, M.Ag., dan Dosen Pembimbing (2) Dewi Agus Triani, M.Pd.I. Upaya Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Membina Akhlak Siswa di MTsN 6 Kediri, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Kediri, 2021. Kata Kunci: Upaya Guru, Akidah Akhlak, Membina Akhlak Pada era milenial ini, canggihnya teknologi, internet yang bisa menjangkau segala website, dan masuknya budaya K-pop yang secara terangterangan tidak sesuai dengan tuntunan agama dan moral bangsa Indonesia. Hal demikian berkembang pesat namun pengawasan dari orang tua serta lingkungan tidak begitu memperhatikannya, sehingga peserta didik semakin jauh dari akhlak yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam fokus penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian, yaitu Apa saja cara yang dilakukan guru mata pelajaran akidah akhlak dalam membina akhlak siswa di MTsN 6 Kediri, evaluasi yang dilakukan guru mata pelajaran akidah akhlak dalam membina akhlak siswa di MTsN 6 Kediri, dan Apa yang menjadi kendala guru mata pelajaran akidah akhlak dalam membina akhlak siswa di MTsN 6 Kediri. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari kepala madrasah, guru akidah akhlak, serta siswa di lingkungan MTsN 6 Kediri. Sedangkan instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Data dianalisis dengan cara reduksi data, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) cara yang dilakukan guru akidah akhlak dalam membina akhlak siswa di MTsN 6 Kediri yaitu Memberi nasihat; memberikan tauladan yang baik seperti: datang saling berjabat tangan, bila ada sampah langsung diambil dimasukkan tempat sampah, sabar, tegas; melakukan pelanggaran di dalam kelas dihukum dengan membaca dzikir; melakukan pembiasaan yang baik pada siswa seperti: dibisakan untuk mengucapkan kalimat toyyibah, melaksanakan solat berjamaah, membiasakan sikap bertanggung jawab dan jujur; pendekatan secara personal kepada siswa yang bermasalah. (2) Evaluasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran akidah akhlak berupa menggunakan pengamatan langsung secara terus menerus dan menggunakan buku SKUA. (3) kendala guru mata pelajaran akidah akhlak dalam membina akhlak siswa di MTsN 6 Kediri yaitu faktor waktu; pengaruh lingkungan yang kurang mendukung; kurangnya motivasi dalam diri anak; tingkat tanggung jawab siswa yang masih rendah; kurangnya semangat untuk berubah; pemahaman antara guru mata pelajaran Akidah Akhlak dengan siswa kurang selaras.

Item Type: Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects: 13 EDUCATION (Pendidikan) > 1301 Education Systems > 130106 Secondary Education (Pendidikan menengah)
22 PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES (Filosofi dan Studi Agama) > 2204 Religion and Religious Studies (Agama dan Studi Agama) > 220403 Islamic Studies (Studi Islam) > 22040302 Morals and Sufism (Akhlak dan Tasawuf) > 2204030201 Morals (Akhlak)
Divisions: Fakultas Tarbiyah > Jurusan Pendidikan Agama Islam
Depositing User: Mokamad Mahbub Junaidi
Date Deposited: 13 Jul 2022 01:57
Last Modified: 13 Jul 2022 01:57
URI: https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/4969

Actions (login required)

View Item View Item