Tinjauan Istihsan Terhadap Keharusan Membayar Sewa Kos Yang Tidak Ditempati Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Kos Di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri)

Arifah, Alfi Lailatul (2022) Tinjauan Istihsan Terhadap Keharusan Membayar Sewa Kos Yang Tidak Ditempati Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Kos Di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

[img] Text
931202218_prabab.pdf

Download (1MB)
[img] Text
931202218_bab2.pdf

Download (772kB)
[img] Text
931202218_bab1.pdf

Download (619kB)
[img] Text
931202218_bab3.pdf

Download (400kB)
[img] Text
931202218_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (572kB)
[img] Text
931202218_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (687kB)
[img] Text
931202218_bab6.pdf

Download (366kB)
[img] Text
931202218_daftarpustaka.pdf

Download (304kB)
[img] Text
931202218_lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
931202218_suratpernyataan.pdf

Download (337kB)

Abstract

ALFI LAILATUL ARIFAH. 2022. Tinjauan Istihsan Terhadap Keharusan Membayar Sewa Kos Yang Tidak Ditempati Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Kos Di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Khamim, M.Ag. dan Pembimbing (2) Pandi Rais, M.Pd Kata Kunci : Sewa-menyewa, Istihsan, Covid-19. Setelah wafatnya Baginda Nabi Muhammad SAW, persoalan terkait agama teruslah bemunculan. Terlebih lagi persoalan fiqh yang tidak hanya mencangkup persoalan klasik, namun persoalan baru juga bermunculan. Salah satunya ialah persoalan sewa-menyewa kamar Kos yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Rejomulyo dalam praktik keharusan membayar sewa kamar Kos yang tidak ditempati pada masa pandemi Covid-19. Sehingga penulis merumuskan dua masalah yang meliputi bagaimana praktik keharusan membayar sewa Kos yang tidak ditempati pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri dan bagaimana tinjauan Istihsan terhadap keharusan membayar sewa Kos yang tidak ditempati pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Istihsan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian berakhir dengan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : keharusan membayar sewa kamar kos yang tidak ditempati pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penyewa dan pemilik kos, ditinjau dari Istihsan akad sewa-menyewa tersebut boleh dilaksanakan karena bertujuan untuk meminimalkan kesulitan dan mendapatkan keadilan bagi para pihak. Karena masa pandemi Covid-19 termasuk kedalam keadaan force majure sehingga mengharuskan penyewa tetap membayar uang sewa dan pemilik uang sewa secara full pada saat itu. Keterlambatan pembayaran sewa kos serta kerusakan barang penghuni kos yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan hal yang memaksa, sehingga ini merupakan Istihsan bi al-Mashlahah. Keridhoan penyewa membayar sewa kos di masa pandemi Covid-19, akad dalam hal ini ialah Istihsan bi an-nash sebab bertujuan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak.

Item Type: Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180119 Law and Society (Hukum dan Masyarakat)
18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial Law, Islamic Contract Law) > 18012709 Ijarah, Ju’alah, ‘Iwadl (Kontrak Kerja, Sewa-menyewa, Upah)
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Alfi Lailatul Arifah
Date Deposited: 01 Aug 2022 07:41
Last Modified: 01 Aug 2022 07:41
URI: https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/5329

Actions (login required)

View Item View Item